Hem
Verksamhet
Projekt Levande Historia
För skolor & fritids
Kurser & studiecirklar
Special- & examensarbete
Evenemang
Natur
Kultur
Press & galleri
Länkar/ladda ner
Styrelse
Medlemskap
Kontakt
Kalendarium
Logga in
Horsahallensgille samarbetar med:
Sajten är under uppbyggnad.
Senast uppdaterad:
10-03-08

Projekt Levande Historia är finansierat av ideell arbetstid, offentliga bidrag samt EU genom Leader+ i Blekinge.

Snabbnavigering

1.1 Sammanfattning

1.2 Bakgrund

1.3 Projekt Levande Historia och föreningen Horsahallens Gille

Sammanfattning
Södra delen (ca 67 ha) av skogsfastigheten Lockansmåla 1:15, Eringsboda, har sedan 1999 nyttjats för lajvarrangemang av föreningen Ronneby Lajvsällskap, RLS. Markägaren (fd arkeolog) har tillsammans med RLS sedan några år tillbaka även bedrivet skolverksamhet med inriktning mot levande historia i samarbete med Blekinge Museum. Grundidén var (då som nu), att väcka intresse för historia hos barn och ungdom, genom att göra det möjligt för skolor i länet att komma ut och prova på gammalt hantverk och traditioner, folklore, natur och kultur på plats i en medeltida bymiljsö. Utfallet har varit över förväntan.

Behovet av att stimulera alla sinnen, miljöombyte och läkande rekreation i skog och mark, visade sig vara mycket stort. Dess stimulerande, relationsfördjupande och lugnande inverkan på elever och skolpersonal var mycket påtaglig. Vi vill därför nu utveckla denna verksamhet mot en bredare allmänhet.

Nuvarande bebyggelse är i all sin enkelhet uppförd med små medel av RLS. Den behöver bytas ut mot en mera autentisk sådan och kuturlandskapet måste restaureras. Vidare måste bevarade lämningar, anteckningar och bilddokumentation föras in i databas (GIS) för att kunna göras tillgänglig på den webbsida som tänkt upprättas. Planerat projekt går under beteckningen Projekt Levande Historia.

Aktiviteterna utförs i samarbete med Blekinge Museum och RLS, samt med andra inom området specialiserade. Därtill skall finnas möjlighet för intresserad allmänhet och turism att ta del av verksamheten. Det kommer att ges föreläsningar och kurser i anknytande ämnen, historiska evenemang, hantverksmarknader m.m.

Projekt Levande Historia skall sträva mot att generera arbetstillfällen och att samarbeta med föreningar och egenföretagare i bygden. All verksamhet skall vara underordnad bevarandet av områdets unika vildmarkskaraktär och eftersträvad historisk autenticitet. Likaså skall fastighetens ägar- och skötselintressen bevakas. Verksamhetens inriktning kräver att alla besök förbokas.

För att skapa större tyngd och möjliggöra Projekt Levande Historia, har den ideella föreningen Horsahallens Gille bildats. Detta skedde i Höllviken den 22 oktober 2005 i EU-salen på Fotevikens Museum. Föreningen består av markägaren och RLS, samt representanter från kultur, näringsliv, utbildning och förmedling för att gynna den natur- och kulturintresserade allmänheten. Nuvarande ”kulisser” är tänkta att stegvis ersättas med mera autententisk byggnation och medeltida bymiljö. I ett första steg planeras uppförande av ett sydgötiskt hus (med bakstuga och handelsbod), en smedja och ett anpassat hemlighus (tc), samt iordningställande av parkering, befintlig skogsväg och brunn, samt att vägbommar ska upprättas. Därefter står värdshuset och övrig befintlig bebyggelse på tur att ersättas. Dessa byggnader kommer att återuppföras som en ny by på annan plats på området. Då det krävs externa medel och kompetens för att kunna utföra den planerade anläggningen och markomställningen ansöktes och beviljades EU-stöd genom Leader+ i Blekinge i november 2005.

Moderna bekvämligheter är bannlysta – meningen är att besökaren skall lämna nutiden och träda rakt in i en levande historia!

Bakgrund

Projekt Levande Historia är en utveckling av Projekt Medeltid, som var föranlett av Blekinge Museums behov av att fånga in den svårflörtade målgruppen yngre besökare. Inom ramen för sin skolverksamhet med levande museum, behövde man få tillgång till ett i länet centralt beläget område att kunna förlägga sina medeltidsdagar på. Gärna då i samarbete med en lajvförening bestående av förebildliga ungdomar som kunde vara behjälpliga med att sätta färg på evenemangen och ge dem den autenticitet som krävs för att locka och inspirera andra ungdomar till ett intresse för historia.

Kontakt knöts därför med RLS för att få tillgång till deras kompetens och lajvområde, strategiskt beläget mitt i Blekinge i norra delen av Ronneby kommun. Markägaren ställde sig positiv till förslaget, då det låg helt i linje med tankegångar som denne mäskat på under en längre tid dessförinnan. Projekt Medeltid har därefter under några år bedrivets som ett samarbete mellan RLS, Blekinge Museum, Slöjdhuset och markägaren, familjen Möllerström. Återkommande gästande skolklasser är Wemöskolans högstadium i Karlskrona och KRC i Kallinge. Innevarande höst har personal från Resurscentrum i Ronneby kommun och Kallinge Högstadium bjudits in för att få ta del av vad föreningen har att erbjuda, vilket givet ett mycket positivt resultat. Likaså har representanter från kommun, landsting, naturvård och museum besökt området med lika stort intresse.

Under skolbesöken har givits möjligheter att prova på sagospel, undervisning i medeltida domstolsprövning, matlagning, lekar, spel, dans och musik. Liksom växtfärgning, krukmakeri, smide, skinnsömnad och uppförande av gärdsgård med vidjor och granslanor. RLS har även bidragit med bågskjutning och förevisning av sin rekvisita och verksamhet. Markägaren med familj har tillfört bakgrundsinformation, bakat bröd och förevisat natur och reminiscenser av det forna kulturlandskapet i området. Under Wemöskolans besök i juni 2005 gjordes en filminspelning av Helge Skogh, fotograf Karlskrona kommun, för att användas som informationsmaterial om områdets möjligheter.

Projekt Levande Historia och föreningen Horsahallens Gille
Med vunna erfarenheter och insikten om behovet av en bredare verksamhet och vikten av dess existens,

följde Projekt Levande Historia. Stort intresse för detta projekt visades ifrån Fotevikens Museum, beläget i Höllviken i Vellinge kommun. Sven Rosborn, en av museets grundare, föreslog att en förening borde bildas för att knyta samman samtliga intressesfärer och därigenom ge större tyngd i projektet. Idén till den ideella föreningen Horsahallens Gille var född. Den 22 oktober 2005 såg den dagens ljus i vikingareservatet vid Foteviken. Bildandet av Horsahallens Gille kan i sin tur leda till samarbete med internationella och nationella samarbetspartners, däribland den rikstäckande föreningen Levande Forntid. Medel har dock saknats för att göra området mera attraktivt genom att öppna upp markerna, skapa autentisk byggnation, bevara och dokumentera lämningar från svunna epoker och att rätt ta till vara den historiska dokumentation som redan gjorts. Liksom för framtagning av pedagogiskt spännande undervisnings- och kursmaterial och information om verksamheten. Härför ansöker nu föreningen om bidrag.

Projektbeskrivning

Syfte
Projektets syfte, i likhet med föreningens, är att levandegöra, väcka och bygga upp intresse för historia, folklore, hantverk, natur och kulturlandskap, för att på så vis skapa möjligheter till levande historia i förmedling och pedagogik, främja meningsfull fritidsverksamhet för barn och ungdom i samverkan med vuxna, söka skapa förutsättningar till arbetstillfällen och bidraga till en levande landsbygd samt att förvalta, utveckla och sprida vunna kunskaper.

Projekt

Markomställning
Området är idag helt igenplanterat med granskog. För att återskapa det gamla kulturlandskapet måste delar härav tas ner för att ge plats för byggnation och utrymme för ökad biologisk mångfald. Det öppnar dessutom utsikt över sjön och ger möjlighet att skapa småskaligt jordbrukslandskap och tillfällig djurhållning under evenemang. Liksom för bynära uppställning av tält och paviljonger och anläggning av rännarbana för turneringar. Andra tänkta omställningar är bl.a. till hag- och ängsmark, lövskog och andra naturvårdsfrämjande åtgärder, friläggning av kulturlämningar, samt anläggning av humle- och örtagård. Ersättning av inkomstbortfall orsakad av för tidig avverkning skall tas i betänkande.

Markanläggningar
För att kunna ta hit en intresserad allmänhet krävs att det går att lösa väghållningen på ett tillfredsställande

sätt. Parkerings- och mötesplatser behöver iordningställas. Likaså måste skyltar, vägbommar, och

informationstavlor införskaffas och sättas upp. Liksom en smärre anpassning för funktionshindrade.

Byggnation
Den byggnation som finns i området idag är ”lajvkulisser”. Därför behöver en mera autentisk medeltida bymiljö anläggas. Beroende på ekonomi, kommer i fallande skala uppföras: ett sydgötiskt hus (med bakstuga och handelsbod), en smedja, en toalettanläggning med 4 tc (varav en anpassad) och en jordkällare, samt iordningställande av befintlig brunn och palissad. Sedan står värdshuset på tur, liksom ”fiskeläget” med båthus (inkl. båt av sniptyp) och sjöbod med rök. Slutligen skall kvarvarande befintlig lajvbebyggelse i byn ersättas, samt övrig byggnation uppföras. Lajvbyn är tänkt att återuppföras på annan plats av lajvområdet. Med två byar som motpoler, skapas ett spänningsfält i vilket allt kan hända. Området nyttjas bättre, till gagn för såväl RLS egen verksamhet, som för Horsahallens Gille.

Målgruppsinriktade arrangemang
Nedan följer en grov sammanställning av målgruppsinriktade arrangemang, som tänkbart kan genomföras under projekttiden i mån av tid och möjlighet. En del av arrangemangen förutsätter nämligen att andra delar i projektet slutförts dessförinnan! I de flesta fall begränsas dessutom verksamheten i stort sett helt till sommarhalvåret – så länge ingen byggnation med uppvärmningsmöjlighet finns att tillgå. Vissa målgrupper, som t.ex. skolor, har därtill oftast endast möjlighet att komma under begränsade perioder. Alla besök och arrangemang måste förbokas i god tid. Någon fri turism utöver vad allemansrätten medger kan ej tillåtas. Dels för att verksamhetens inriktning och eftersträvad historisk autenticitet så kräver. Dels för att kunna bevara områdets unika vildmarkskaraktär. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden. Den riktar sig till alla ålderskategorier – från barn till pensionärer. Däribland en för oss mycket viktig målgrupp: personer med funktionshinder.

• Skolor. Arrangemang sker i samarbete med Blekinge Museum, Kulturpedagogiskt Centrum och RLS. Konceptet går i huvudsak ut på integrering av Levande Historia i olika ämnen i den dagliga undervisningen. Slutmålet är att få komma ut på området och där gemensamt tillämpa vunna kunskaper. Detta äger rum under skoltid, främst vid terminsavslut maj-juni alternativt som upptakt vid skolstart augustiseptember. För särskolor och fritids finns särskilda program, bl.a. med lajvinfluerade sagospel.

• Lägerverksamhet för barn och ungdom erbjuds främst under sommarhalvåret. Det kan vara koncept passande för olika fritids- och naturorganisationer, scout-, konfirmationsläger eller liknande.

• Företag och organisationer. Mindre konferenser eller underhållningskoncept.

• Kurser, föreläsningar och studiebesök för intresserad allmänhet kan hållas under därför lämplig årstid. I första hand med inriktning levande historia, t.ex. kring odlingslandskapets förändring, om kulturminnen i skog och mark, eller om olika hantverk (som kan vara knutna till upprustning av området). Även hembygds- och naturarrangemang kan anordnas som studiecirklar eller allmänna sammankomster.

• Marknader och hantverksdagar ger möjlighet för hantverkare i regionen att visa upp och sälja sina produkter. Andra mera turistinriktade aktiviteter kan vara äventyrspaket (ihop med andra företag), ”lajvshow” (vara med på ett kort lajv), eller förbokade gruppbesök. För information, boende och transporter, krävs samarbete med turistbyrå och lokala företagare.

• Lajvarrangemang. Föreningen RLS står som huvudarrangör för ett antal lajv varje år.

Dokumentation
Att med hjälp av GIS, (Geografiska Informationssystem), lokalisera och dokumentera spår efter kulturlandskapet och dess förändring över tiden, liksom äldre lämningar och bosättningar. Därtill kommer intervjuer med efterlevande, arkivforskning, insamling av tidigare dokumentation, samt sammanställning i databas. Projektets resultat är tänkt publiceras, bl.a. på en webbsida för intresserad allmänhet.

Mål
att öka bildningen hos skolungdom och allmänhet inom områdena historia, folklore, hantverk, natur och

kulturlandskap; genom levande historia för skol- och ungdomsverksamhet, hållande av kurser och

studiecirklar, samt att sprida information och vunna kunskaper på internet via webbsida.

att söka delta i nätverk inom musei- och företagsverksamhet för kunskapsutbyte och utveckling.

att söka få till stånd en väl fungerande anläggning, vilken under såväl uppbyggnadsskede som i planerad

verksamhet, kan generera arbetstillfällen för enskilda (ungdomar) som för lokala företag. Och därigenom skapa förutsättningar och bidraga till en levande landsbygd.

att söka samarbete med för verksamheten aktuella företag och föreningar, lokalt men även regionalt.

att med riktade aktiviteter verka för turismen i länet.

att genom ovan anförda mål bidra till en ökning av samhällsservicen.

Delmål

att söka färdigställa minst ett byggnadsprojekt, genomföra flertalet planerade markomställningar och

markanläggningar, påbörja palissadutbyggnaden, samt iståndsätta den gamla brunnen.

att påbörja samarbete med aktuella företag, organisationer, föreningar och erforderliga specialister.

att minst fem skolklasser nyttjar koncept Levande Historia i sin undervisning under 2006.

att kunna hålla kulturarrangemang med medeltida anknytning under våren och sommaren.

att erbjuda cirklar och kurser i anslutning till verksamheten.

att så långt möjligt genomföra fältarbete och dokumentation och påbörja datasammanställning (GIS).

att upprätta en webbsida med information om utbud och utveckling.


Projekt Levande Historia
ägs av Horsahallens Gille
och drivs med stöd av
Leader+ Blekinge.

Offentliga medfinansiärer var:

AF Ronneby

Skogsstyrelsen

Södra Götaland

Ronneby kommun

Fotevikens Museum

Studieförbundet

Vuxenskolan

Ronneby
Resurscentrum

Kallingeskolan,
Kallinge

Wämöskolan,
KarlskronaTill alla dem som bidrog till att möjliggöra projektet.


Föreningen Horsahallens Gille
Horsahallens Gille grundades på Fotevikens Museum i Höllviken den 22 oktober 2005.
Det är en politiskt och religiöst obunden ideell förening, för samverkan mellan markägaren och representanter inom områdena kultur, näringsliv, utbildning och förmedling.Dess ändamål skall vara att levandegöra, väcka och bygga upp intresse för historia, folklore, hantverk, natur och kulturlandskap
Samarbetspartners
Horsahallens Gille äger Projekt Levande Historia som drivs med stöd av Leader+ Blekinge. Föreningen samarbetar bl.a. med Fotevikens Museum, Höllviken, Kulturpedagogiskt Centrum, Ronneby, Studieför-bundet Vuxenskolan, Ronneby Lajvsällskap och med lokala företag.

HORSAHALLENS GILLE
Postadress: c/o Möllerström, Kroksjömåla 17,
370 17 Eringsboda, Telefon: 0735-273 126
e-post: info@horsahallensgille.se
Org. nr: 802429-3386 • Bankgiro: 5655-2029
Projekt Levande Historia
Projektledare: Lina Möllerström
Telefon: 0735-273 126
e-post: lina@horsahallensgille.se
www.horsahallensgille.se
Tekniskt ansvarig: Lina Möllerström
Webbdesign: SC Media
© Horsahallens Gille eller upphovsman